Terms and conditions

Pasūtīšanas, Pirkšanas un atgriešanas noteikumi

 1. Lietotie termini
  • Pārdevējs – RO STUDIO (SIA “RO STUDIO”);
  • Pircējs – fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas preces no pārdevēja, nepilngadīga persona (no 14 līdz 18 gadiem), kam ir vecāku vai aizbildņa atļauja (izņemot gadījumus, kad viņš/viņa norēķinās no saviem ienākumiem), juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis;
  • Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēja un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību;
  • Pārdošanas-pirkšanas līgums – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp pircēju un pārdevēju.
  • E-veikals – pārdevēja mājaslapa/veikals (www.rostudio.lv) kas ļauj identificēt pircēju, viņa veiktās rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes informāciju;
  • Pasūtījums– pircēja nopirkto preču saraksts.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 • Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir izklāstītas pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistīti ar Pārdevēja preču pārdošanu.
 • Pirms pasūtījuma veikšanas pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš to ir izdarījis, iesniedzot vajadzīgo informāciju, noslēdzot līgumus un piegādes pieprasījumus.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par e-veikala noteikumu izmaiņām.

 

 1. Līguma noslēgšanas brīdis

3.1 Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:

3.1.1. Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “order now”;

3.1.2 Pasūtot preces pa tālruni, pircējs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma noslēgšanai, noformē pasūtījumu un piegādi.

 1. Pircēja tiesības
  • Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma un atgriezt preces. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstveidā, norādot preci (-es), kuru (-as) vēlas atgriezt un atgriešanas iemeslu. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.
  • Pircējs var izmantot savas tiesības, kas noteiktas 4.1. pantā tikai gadījumā, ja prece ir defektīva un tās izskats un stāvoklis nav mainīts vai tā nav tikusi lietota.
  • Gadījumā, ja pircējs ir iegādājies preces no Pārdevēja un saskaņā ar 4.1. panta noteikumiem vēlas atsaukt konkrētas (-u) preces/preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, viņam ir jāatgriež visas preces Pārdevējam. Gadījumā, ja vismaz viena no atgrieztajām precēm neatbilst prasībām, kas minētas 10.3. pantā, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgrieztās preces.
 1. Pircēja pienākumi
 • Pircējam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.
 • Veicot pasūtījumu e-veikalā, pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-veikalā minētos nosacījumus un Latvijas tiesību aktus.
 1. Pārdevēja tiesības
 • Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, proti, minimālo summu, par kādu tiks veikta bezmaksas preču piegāde.
 • Ja pircējs mēģina apdraudēt e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot pircēja piekļuvi e-veikalam.
 • Pēc pasūtījuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma pircējam.
 1. Pārdevēja pienākumi
 • Pārdevējs piekrīt ļaut pircējam izmantot e-veikala pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un e-veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.
 • Pārdevējs apņemas ievērot pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikta Latvijas likumdošanā.
 • Pārdevējs piekrīt piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis, uz adresi, kas norādīta pasūtījuma veidlapā.
 • Ja pārdevējs nespēj piegādāt pasūtīto preci pircējam īpašu apstākļu dēļ, iepriekš norunātājā laikā, viņš apņemas piedāvāt pircējam citu preci, kas ir pēc iespējas līdzīgāka pasūtītajai precei. Ja pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci vai arī citu preci ar līdzīgiem parametriem, pārdevējs piekrīt atgriezt pircējam samaksāto naudu trīs (3) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, ja maksājums par preci jau ir veikts.
 • Ja pircējs izmanto šo noteikumu 4.1. un 4.3. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no atgriezto preču saņemšanas dienas.
 1. Preču apmaksas kārtība un termiņi
 • Pircējs norēķinās par precēm izmantojot bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad pircējs pārskaita naudu no sava konta uz pārdevēja kontu, kas norādīts pasūtījumā.
 • Preču piegāde:

8.2.1 Pircējs izvēlas pasūtījuma piegādes veidu un apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

8.2.2 Pircējs apņemas pieņemt preces vai pasūtīšanas brīdī nozīmēt personu, kas pieņems preces. Ja pircējs (vai viņa norīkotā persona) nevar pieņemt preces vai ja preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, pircējam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret pārdevēju par preču piegādi.

8.2.3 Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piegādā preces.

8.2.4 Piegādes (transportēšanas) maksa ir atkarīga no pasūtījuma apjoma un svara, atbilstoši kurjera pakalpojuma nodrošinātāju cenrādim. Par piegādes izmaksām, Pircējs tiks informēts pasūtījuma noformēšanas brīdī.

 • Preces piegādes laiks tiks precizēts, rakstiski sazinoties ar Pircēju un ir atkarīgs no tā, vai prece ir pieejama noliktavā.
 • Pārdevējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas pircējam vai nav piegādātas laikā pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis pircējs.
 • Preču piegādes laikā pircējam kopā ar pārdevēju vai viņa pārstāvi ir jāpārbauda preces un preču stāvoklis un jāparaksta pieņemšanas – nodošanas akts.
 • Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta pienācīgā stāvoklī, bez bojājumiem, kas nav ražošanas defekti, un precei nav neatbilstību (kuras ir iespējams noteikt preču ārējās apskates brīdī).
 • Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as)  un/vai nav atbilstoša (-as), pircējam tas ir jāatzīmē pieņemšanas – nodošanas aktā un pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsastāda preces/preču bojājumu/neatbilstības akts.
 • Ja pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības pret pircēju par preču bojājumiem, ja šādu pārkāpumu rašanās pamatā nav ražotāja kļūdas vai neatbilstības un ja šīs neatbilstības ir iespējams konstatēt preču ārējās pārbaudes laikā.
 1. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
 • Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.
 • Pārdevējs nav atbildīgs, ja e-veikalā redzamās preces krāsa, forma vai kādas cits parametrs neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai, pateicoties pircēja izmantotā displeja funkcijām.
 • Pārdevējs ir brīdinājis pircēju, preces aprakstā iekļaujot paskaidrojošu informāciju par to, ka prece var atšķirties no attēlā redzamās. Pamatojoties uz to, ka tas ir roku darbs un tājā izmantotais materiāls ir unikāls, neatkārtojams un neietekmējams. Līdz ar to, rotaslietās izmantotā akmens dzīslojums vai tonalitāte netiek klasificēta kā defekts vei neatbilstība aprakstam.
 • Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras nosaka likums, ja viņi iegādājas sliktas kvalitātes preces vai pakalpojumus.
 • Atgriežot preces, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta un atzīta par nekvalitatīvu, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas šajā gadījumā sedz pārdevējs.
 1. Preču atgriešana un apmaiņa
 • Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var iegādātās preces bez maksas atgriezt pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.
 • Lai atgrieztu preci (-es) gadījumos, uz kuriem attiecas noteikumu 10.1. pantā minētais, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu. Tas jāveic saskaņā ar noteikumu 4.2. pantu.
 • Pircējam, atgriežot preci pārdevējam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

10.3.1 Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā;

10.3.2 Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas rezultātā;

10.3.3 Precei ir jābūt nelietotai, pārdošanas izskatam un kvalitātei atbilstošai;

10.3.4 Atgrieztajai prece ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci;

 • Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;
 • Atgriešanai netiek pieņemtas preces, kas radītas speciāli pēc pircēja pasūtījumam un specifiskām pircēja vēlmēm;
 • Atgriešanai netiek pieņemti laulību gredzeni, preces ar īpašu gravējumu;
 • Atgriešanai netiek pieņemtas preces, kas tikušas nēsātas vai uzrāda manāmas lietošanas pazīmes;
 • Ja prece ir tikusi lietota un/vai bojāta, respektīvi, nav oriģinālā jaunas preces stāvoklī un manāmas ir lietošanas pazīmes, prece tiks atgriezta atpakaļ pircējam. Atgriešanas izmaksas šajā gadījumā sedz pārdevējs.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja tās nesakrīt ar augstāk minētajām prasībām.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja tām par pamatojumu kalpo pircēja uzskatas par preces neatbilstību aprakstam, jo pārdevējs ir brīdinājis pircēju, preces aprakstā iekļaujot paskaidrojošu informāciju par to, ka prece var atšķirties no attēlā redzamās. Pamatojoties uz to, ka tas ir roku darbs un tājā izmantotais materiāls ir unikāls, neatkārtojams un neietekmējams.
 • Pamatojoties uz 10.3.12 pantu rotaslietās izmantotā akmens dzīslojums vai tonalitāte netiek klasificēta kā defekts vei neatbilstība aprakstam un pārdevējs patur tiesības nepieņemt atgrieztās preces.

 

 • Atgriežot preces, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu.
 • Ja prece tiek atgriezta un ir oriģinālā jaunas preces stāvoklī, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs, izņemot situācijā, ja prece tiek atgriezta atpakaļ pircējam, pamatojoties uz 10.3.9 pantu. Šajā gadijumā atgriešanas izmaksas sedz pircējs.
 • Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Naudas summa par atgrieztajām precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.
 1. Personīgā informācija
 • Veicot pasūtījumu, pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar pircēja atļauju).
 • Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.
 • Ja pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē pārdevējs.
 • Pārdevējs apliecina, ka pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai preču pirkšanas nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (ja vien pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem, kā tas minēts šo noteikumu 12.3. pantā). Pārdevējs piekrīt neizpaust pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus saistībā ar pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos pircēja personas datus trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
 • Personas dati, kurus pircējs nosūta pārdevējam no savas kredītkartes vai debetkartes konta banku sistēmās, tiek droši apstrādāti, izmantojot drošas datu pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas uzņemas pilnu atbildību par šiem personas datiem.
 • Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.
 • Lai nodrošinātu pircējam pilnvērtīgu e-kataloga funkcionalitāti, pārdevējs saglabā noteiktu informāciju pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šī informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko pārdevējs saglabā, un pircējs var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. Tāpat arī pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-veikala funkcijas pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka informācija tiek saglabāta viņa datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu pārdevējam.
 • Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.
 • Pircējs nedrīkst izmantot e-veikala pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.
 1. Atbildība
 • Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja pircējs nenorāda noteiktus personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir tiesīgs prasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.
 • Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā.
 • Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja pircējs, neraugoties uz pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan pircējam tika nodrošināta tāda iespēja.
 • Ja pārdevēja e-veikalā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai darbībām; pārdevējs neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja un pārdevēja partneru savstarpējām saistībām, kuru pakalpojumus izmanto pircējs.
 • Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem.
 1. Nobeiguma noteikumi
 • Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
 • Latvijas tiesību akti attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šajā dokumentā minētajiem noteikumiem.
 • Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

RO STUDIO, SIA

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X

LV77UNLA0055001987698

Akotu iela 3, Rīga, Latvija, LV-1082

Reģ. No. 40203273087

info@rostudio.lv

+371 29 133 118