Noteikumi un nosacījumi

Pasūtīšanas, Pirkšanas un atgriešanas noteikumi

 1. Lietotie termini
  • Pārdevējs - RO STUDIO (SIA “RO STUDIO”);
  • Pircējs - fiziska pilngadīga persona, kas iegādājas preces bez pārdevēja, Minimālā vecuma persona (no 14 līdz 18 gadiem), kam ir vecāka vai aizbildņa atļauja (piemēram, kad viņš / viņa norēķinās ar saviem ienākumiem), juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis;
  • Lietošanas noteikumi - līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēju un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildības;
  • Pārdošanas-pirkšanas līgums - pārdošanas laikā beidzas līgums starp pircēju un pārdevēju.
  • E-veikals - pārdevēja mājaslapa / veikals (www.rostudio.lv) kas ļauj identificēt pircēju, viņa veic rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un piegādes informāciju;
  • Pasūtījums– pircēja nopirkto preču saraksts.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 • Šie noteikumi ir juridiski dokumenti, kas ir saistošs abām pusēm un kurās ir izklāstītas pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistītas ar Pārdevēja preču pārdošanu.
 • Pirms pasūtījuma veikšanas pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš ir izdarījis, tikai vajadzīgo informāciju, noslēdzot līgumus un piegādes pieprasījumus.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par e-veikala noteikumu izmaiņām.

 

 1. Līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:

3.1.1. Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “pasūtīt tūlīt”;

3.1.2. Pasūtot preces pa tālruni, pircējs nodrošina visu nepieciešamo informācijas līguma noslēgšanu, noformē pasūtījumu un piegādi.

 1. Pircēja tiesības
  • Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma un atgrieztām precēm. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstveidā, norādot preci (-es), kuru (-as) vēlas atgriezties un atgriešanas iemeslu. Saskaņā ar 2015. gada patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem un tiesībām uz naudas atmaksu, preču nomaiņu, remontu un / vai kompensāciju, precēm un defektīvām vai atbilstošām aprakstam.
  • Pircējs var izmantot savas tiesības, kas nosaka 4.1. pantā tikai gadījumā, ja prece ir defektīva un tās izskats un stāvoklis nav mainīts vai tā nav tikai aktīvs.
  • Gadījumā, ja pircējs ir iegādājies preces no Pārdevēja un saskaņā ar 4.1. panta noteikumiem vajadzētu atsaukt konkrētas (-u) preces / preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, viņam ir jāatzīst visas preces Pārdevējam. 10.3. Gadījumā, ja vismaz viena nav atgriezusies, precīzi atbilst prasībām, kas minētas 10.3. pantā, Pārdevējam ir tiesības atteikties, lai atgrieztu preces.
 1. Pircēja pienākumi
 • Pircējam un jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.
 • Veicot pasūtījumu e-veikalā, pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-veikalā minētos nosacījumus un Latvijas tiesību aktus.
 1. Pārdevēja tiesības
 • Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, proti, minimālo summu, par kādu mērķtiecīgu bezmaksas preču piegādi.
 • Ja pircējs mēģina apdraudēt e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, pārraugāmās tiesības un bez iepriekšējas brīdinājuma apturēšanas vai ierobežot pircēja piekļuves e-veikalu.
 • Pēc pasūtījuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījuma sniegto informāciju pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības uzcelt pasūtījumu bez iepriekšējas paziņojuma pircējam.
 1. Pārdevēja pienākumi
 • Pārdevējs piekrīt ļaut pircējam izmantot e-veikala pakalpojumus, uz šiem noteikumiem un e-veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.
 • Pārdevējs apņemas ievērot pircēja privātumu un tiesības uz viņa / viņas personīgo informāciju un apstrādājot pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikts Latvijas likumdošanā.
 • Pārdevējs piekrīt piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis, uz adresi, kas norādīta pasūtījuma veidlapā.
 • Ja pārdevējs nespēj piegādāt pasūtīto preci pircējam īpašu apstākļu dēļ, iepriekš norunātājā laikā, viņš apņemas piedāvāt pircējam citu preci, kas ir pēc iespējas līdzīgāka pasūtītajai precei. Ja pircējs atbildēs apstiprinot līdz precīzi vai arī citu preci ar līdzīgiem parametriem, pārdevējs piekrīt atgriezties pircējam samaksāto naudu trīs (3) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, un maksājums par preci jau ir veikts.
 • Ja pircējs izmanto šo noteikumu 4.1. un 4.3. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no atgriezto preču saņemšanas dienas.
 1. Preču apmaksas kārtība un termiņi
 • Pircējs norēķinās par precēm izmantojot bankas pārskaitījumu - tā ir priekšapmaksa, kad pircējs pārskaita naudu no sava konta uz pārdevēja kontu, kas norādīts pasūtījumā.
 • Preču piegāde:

8.2.1. Pircējs izvēlas pasūtījuma piegādes veidu un apņemas norādīt precīzi piegādes adresi.

8.2.2. Pircējs apņemas apstiprināt preces vai pasūtīšanas brīdī nozīmēt personas, kas pieņem preces. Ja pircējs (vai viņa norīkotā persona) nevar pievienot preces vai preces piegādātājam uz pircēja norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, pircējam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret pārdevēju par preču piegādi.

8.2.3 Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis piegādā preces.

8.2.4. Piegādes (transportēšanas) maksa un atkarība no pasūtījuma apjoma un svara, atbilstoši kurjera pakalpojumu sniedzēju cenrādim. Par piegādes izmaksām, Pircējs tiks informēts pasūtījuma noformēšanas brīdī.

 • Preces piegādes laiks tiks precizēts, rakstiski sazinoties ar Pircēju un ir jānorāda tā, vai prece ir pieejama noliktavā.
 • Pārdevējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, un preces nav piegādātas pircējam vai nav piegādātas pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis pircējs.
 • Preču piegādes laikā pircējam kopā ar pārdevēju vai viņa pārstāvi un pārbaužu precēm un preču stāvokli un jāparaksta pieņemšana - nodošanas akts.
 • Pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta atbilstošā stāvoklī, bez bojājumiem, kas nav ražošanas defekti, un precei nav atbilstību (kuras ir iespējams noteikt preču ārējās apskates brīdī).
 • Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un / vai nav atbilstoša (-as), pircējamās tas ir jāatzīmē pieņemšanas - nodošanas aktā un pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsastāda preces / preču bojājumu / atbilstības akts.
 • Ja pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības pret pircēju par preču bojājumiem, un šādus pārkāpumu rašanās pamatā nav ražotāja kļūdas vai atbilstības un šīs atbilstības un iespējamās preču ārējās pārbaudes laikā.
 1. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
 • Saskaņā ar 2015. gada patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem un tiesībām uz naudas atmaksu, preču nomaiņu, remontu un / vai kompensāciju, precēm un definīcijām vai atbilstošu aprakstam.
 • Pārdevējs nav atbildīgs, e-veikalā redzamās preces krāsa, forma vai citi parametri, kas atbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai, jo pircēja izmantotā displeja funkcijām.
 • Pārdevējs ir brīdinājis pircēju, preces aprakstīja iekļaujot paskaidrojošo informāciju par to, ka prece var atšķirties no attēlā redzamās. Pamatojoties uz to, ka tas ir roku darbs un tājā izmantotais materiāls ir unikāls, neatkārtojams un neietekmējams. Līdz ar to, rotaslietās izmantotā akmens dzīslojums vai tonalitāte nav klasificēta kā defekts vei atbilstība aprakstam.
 • Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesībām, kuras nosaka likumus, un viņām ir sliktas kvalitātes preces vai pakalpojumi.
 • Atgriežot preces, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta un atzīta par nekvalitatīvu, pārdevējs piekrīt šādu preci un aizstāj ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tikai samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas šajā gadījumā sedz pārdevējs.
 1. Preču atgriešana un apmaiņa
 • Saskaņā ar 2015. gada patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem un tiesībām uz naudas atmaksu, preču nomaiņu, remontu un / vai kompensāciju, precēm un defektīvām vai atbilstošām aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var nopirkt preces bez maksas atgriezties pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.
 • 10.1. Lai atgrieztu preci (-es) gadījumus, 10.1. pantā, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisku pieprasījumu par preču atgriešanu. Tas nosaka saskaņā ar noteikumu 4.2. pantu.
 • Pircējam, atgriežot preci pārdevējam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

10.3.1. Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā;

10.3.2. Prece nevar būt bojāta pircēja vainas rezultātā;

10.3.3 Precei ir jābūt nelietotai, pārdošanas izskatam un kvalitātei atbilstošai;

10.3.4. Atgrieztajai prece ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci;

 • Atgriežot preci, obligāti un jāiesniedz preces iegādes dokumentiem un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;
 • Atgriešanai netiek pieņemtas preces, kas radītas speciāli pēc pircēja pasūtījuma un specifiskām pircēja vēlmēm;
 • Atgriešanai netiek pieņemti laulību gredzeni, preces ar īpašu gravējumu;
 • Atgriešanai netiek pieņemtas preces, kas tikai nēsātas vai uzrāda manāmas lietošanas pazīmes;
 • Ja prece ir tikusi parasti un / vai bojāta, respektīvi, nav oriģinālās jaunās preces stāvoklī un manāmas ir lietošanas pazīmes, prece precīzi atgriezta atpakaļ pircējam. Atgriešanas izmaksas šajā gadījumā sedz pārdevējs.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikts šajā pantā.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, un tās nesakrīt ar augstāk minētajām prasībām.
 • Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja tām par pamatojumu kalpo pircēja uzskatas par precēm atbilstošu aprakstu, jo pārdevējs ir brīdināts pircēju, preces aprakstītas iekļaujot paskaidrojošo informāciju par to, ka prece var atšķirties no attēlā redzamās. Pamatojoties uz to, ka tas ir roku darbs un tājā izmantotais materiāls ir unikāls, neatkārtojams un neietekmējams.
 • Pamatojoties uz 10.3.12. Pantu, rotaslietās izmantotā akmens dzīslojumu vai tonalitāti, kas nav klasificēta kā defekts, lai aprakstītu un pārdevējs patur tiesības nepieņemt atgrieztās preces.

 

 • Atgriežot preces, pircējam ir rakstiski jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu.
 • Ja prece tiek atgriezta un ir oriģinālā jauno preču stāvoklis, pārdevējs piekrīt šādu šādu preci un aizstāj ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tikai samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr ir saistītas ar pārdevēju, situācijas situācijā un prece tiek atgriezta atpakaļ pircējam, uz 10.3.9 pantu. Šajā gadijumā atgriešanas izmaksas sedz pircējs.
 • Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Naudas summa par atgriezenisko precēm vienmēr ir pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.
 1. Personīgā informācija
 • Veicot pasūtījumu, pircējam un jāsniedz personīgai informācijai, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu pircēja informāciju tieši mārketinga nolūkiem (ar pircēja atļauju).
 • Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešamas preces piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.
 • Ja pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu parādīts tieši mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē pārdevējs.
 • Pārdevējs apliecina, ka pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai ar preču pirkšanas nolūkiem, kā arī tieši pretējā mārketinga mērķiem (kā arī pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati būtu tieši tiešie mārketinga mērķi, kā tas minēts šo noteikumu 12.3. Pantā). . Pārdevējs piekrīt neizpaust pircēja personības datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus saistībā ar pircēja pasūtījumiem. Visas citos gadījumos pircēja personas datu trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
 • Personas dati, kurus pircējs nosūta pārdevējam no savas kredītkartes vai debetkartes konta bankas sistēmām, tik droši apstrādāti, izmantojot drošības datu pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas uzņemšanas pilnu atbildību par šiem personu datiem.
 • Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.
 • Lai nodrošinātu pircējam pilnvērtīgu e-kataloga funkcionalitāti, pārdevēja saglabātu informāciju pircēja datorā (ierīcēs), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto pastāvīgo informāciju, lai identificētu pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informācija par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šo informāciju nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšana. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko pārdevējs saglabā, un pircējs var izdzēst daļu vai visus visus sīkfailus. Tāpat arī pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcēs), taču šajā gadījumā dažas e-veikala funkcijas ir pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumus, piekrīt, ka saturs tiek saglabāts viņa datorā (ierīces). Pircējs brīdī var arī paaugstināt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu pārdevējam.
 • Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas nozīmē, ka personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatzīst, ka pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.
 • Pircējs nevar izmantot e-veikala pakalpojumus, un viņš nepiekrīt šajā sakarā pieminēt noteikumus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.
 1. Atbildība
 • Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personu datu pareizību. Ja pircējs nenorāda noteiktos personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir saistošs prasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.
 • Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā.
 • Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja pircējs, neraugoties uz pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan pircējam tikai nodrošinām tādu iespēju.
 • Ja pārdevēja e-veikalā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonām parastās vietnēs, pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai darbībām; pārdevējs neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par pircēju un pārdevēja partneru savstarpējām saistībām, kuru pakalpojumus izmanto pircējs.
 • Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem.
 1. Nobeiguma noteikumi
 • Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
 • Latvijas tiesību akti ir piemērojami visām attiecībām, kas nav šo dokumentu dokumenti, kas attiecas uz noteikumiem.
 • Visas domstarpības, kas izriet no šīs noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

RO STUDIO, SIA

A / S “SEB banka”, kods UNLALV2X

LV77UNLA0055001987698

Akotu iela 3, Rīga, Latvija, LV-1082

Reģ. Nr. 40203273087

info@rostudio.lv

+371 29 133 118